Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Kategorie

Reklamační řád

1) Základní ustanovení

Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi Vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále je Kupující) a provozovatelem internetového obchodu Romantika venkova (dále jen Prodávající). Provozovatelem internetového obchodu je Jana Chvatíková, Zápotočí 669, 783 72 Velký Týnec, živnostenský list vydal dne 23.1.2001 Magistrát města Olomouce – odbor živnostenský, IČO 70591181. Reklamační řád se pro obě strany stává závazným v okamžiku uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

2) Zjevné vady při převzetí zboží

Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravce zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepište se zaměstnancem dopravce protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího. V případě převzetí zásilky by měl kupující zásilku rozbalit a provést fyzickou kontrolu zásilky a její kompletnosti. V případě, že Kupující zásilku od dopravce převezme a zjistí zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady, chybějící díly), je povinen toto neprodleně písemně oznámit Prodejci.

3) Shoda s kupní smlouvou

a) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

b) Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce a) se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

c) V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou: není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

d) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců od dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující jíž při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

4) Vrácení zboží bez udání důvodů

Dle zákona 367/2000 Sb. v platném znění (od 1. 1. 2014 zákon 89/2012 Sb. v platném znění) má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodů. Zboží pak musí být vráceno Kupujícím (na náklady Kupujícího) na adresu prodejny Prodávajícího jako obyčejný balík (v případě poslání Českou poštou nebo jiným dopravcem), případně přivezeno osobně na prodejnu Prodávajícího (viz kontakty). Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. V souladu se zákonem mohou být Kupujícímu vyúčtovány náklady spojené s uvedením vráceného zboží do prodejeschopného stavu (tj. budou vyúčtovány případné chybějící díly, případné přebalení, případné vyčištění apod.).

V případě, že bude kupující schopen prokázat, že bylo reklamované zboží zakoupeno v našem eshopu, budou na základě dodržení postupu jeho vrácení Kupujícímu vráceny peníze. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit e-mailem Prodávajícího a to ve znění „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na učet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis". K vrácení zboží je možné využít i formulář z webových stránek Prodávajícího.

5) Odpovědnost za vady

Zákonná odpovědnost prodávajícího za vady výrobku začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Základní doba odpovědnosti prodávajícího za vady výrobku je poskytována v délce 24 měsíců. Na vybrané vlastnosti zboží prodávajícího může být poskytnuta další smluvní prodloužená záruka.

6) Místo uplatňování reklamace

Reklamace vady zboží doporučujeme ideálně uplatňovat na adrese Prodávajícího, uvedené na daňovém dokladu. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu Prodávajícího zaslat, ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovující nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. V žádném případě bez předchozího písemného podání reklamace reklamované zboží na adresu Prodávajícího neposílejte.

7) Způsob při uplatňování reklamace

Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, který Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše, jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje. Toto provede písemně a e-mailem (poštou) doručí Prodávajícímu. V případě, že reklamovanou věc nelze dopravit k posouzení na adresu Prodávajícího, musí Kupující dodat fotodokumentaci, která DOSTATEČNĚ dokumentuje reklamovanou závadu, a DOSTATEČNĚ dokumentuje umístění předmětu reklamace v prostoru - doložení fotografií z dálky, v pohledech minimálně ze dvou až tří stran.

V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího.
Od této chvíle začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady.

K reklamaci je ve všech případech nutné prokázat zakoupení v našem obchodě, nejčastěji předložením kopie jakéhokoliv dokladu o této koupi (doklad pokladní příjem, účtenku), reklamovaný výrobek (jednotlivé části výrobku po dohodě s Prodávajícím). Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě.

V případě, že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

V případě, kdy má zboží prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží, má Kupující nárok na výměnu zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

V případě závad, na které se vztahuje smluvní prodloužená záruka, bude postup řešení reklamace v souladu s podmínky prodloužené záruky uvedenými na záručním listu.

Formulář pro uplatnění reklamace ke staženíklikněte zde

8) Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci ke zboží (mezi dokumentaci se počítají i upozornění na originálním obalu k výrobku), nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

9) Kontakt na reklamaci

K písemnému vyřizování reklamace používejte výhradně tento kontakt:
Jana Chvatíková
Zápotočí 669
783 72 Velký Týnec

info@romantikavenkova.cz
Tel.: +420 732 130 146

Ve Velkém Týnci dne 29.1.2014


Loading...